经典博览
滕王阁序原文(优秀6篇)

这是一篇用骈体写成的诗序,但它笔力明快、风格清新、气势浩荡,堪称典范之作。写作文的小编精心为您带来了滕王阁序原文(优秀6篇),希望同学们阅读之后能够文思泉涌。

原文拼音: 篇一

yù zhāng gù jun4 ,hóng dōu xīn fǔ 。xīng fèn yì zhěn ,dì jiē héng lú 。jīn sān jiāng ér dài wǔ hú ,kòng mán jīng ér yǐn ōu yuè 。wù huá tiān bǎo ,lóng guāng shè niú dòu zhī xū ;rén jié dì líng ,xú rú xià chén fān zhī tà 。xióng zhōu wù liè ,jun4 cǎi xīng chí 。tái huáng zhěn yí xià zhī jiāo ,bīn zhǔ jìn dōng nán zhī měi 。dōu dū yán gōng zhī yǎ wàng ,qǐ jǐ yáo lín ;yǔ wén xīn zhōu zhī yì fàn ,chān wéi zàn zhù 。shí xún xiū jiǎ ,shèng yǒu rú yún ;qiān lǐ féng yíng ,gāo péng mǎn zuò 。téng jiāo qǐ fèng ,mèng xué shì zhī cí zōng ;zǐ diàn qīng shuāng ,wáng jiāng jun1 zhī wǔ kù 。jiā jun1 zuò zǎi ,lù chū míng qū ,tóng zǐ hé zhī ,gōng féng shèng jiàn 。

shí wéi jiǔ yuè ,xù shǔ sān qiū 。liáo shuǐ jìn ér hán tán qīng ,yān guāng níng ér mù shān zǐ 。yǎn cān fēi yú shàng lù ,fǎng fēng jǐng yú chóng ā 。lín dì zǐ zhī zhǎng zhōu ,dé tiān rén zhī jiù guǎn 。céng tái sǒng cuì ,shàng chū zhòng xiāo ;fēi gé xiáng dān ,xià lín wú dì 。hè tīng fú zhǔ ,qióng dǎo yǔ zhī yíng huí ;guì diàn lán gōng ,jí gāng luán zhī tǐ shì 。pī xiù tà ,fǔ diāo méng :shān yuán kuàng qí yíng shì ,chuān zé yū qí hài zhǔ 。lǘ yán pū dì ,zhōng míng dǐng shí zhī jiā ;gě jiàn mí jīn ,qīng què huáng lóng zhī zhóu 。yún xiāo yǔ jì ,cǎi chè qū míng 。luò xiá yǔ gū wù qí fēi ,qiū shuǐ gòng zhǎng tiān yī sè 。yú zhō www.fdmoney.com u chàng wǎn ,xiǎng qióng péng lí zhī bīn ;yàn zhèn jīng hán ,shēng duàn héng yáng zhī pǔ 。

yáo jīn fǔ chàng ,yì xìng chuán fēi 。shuǎng lài fā ér qīng fēng shēng ,xiān gē níng ér bái yún è 。suī yuán lǜ zhú ,qì líng péng zé zhī zūn ;yè shuǐ zhū huá ,guāng zhào lín chuān zhī bǐ 。sì měi jù ,èr nán bìng 。qióng dì miǎn yú zhōng tiān ,jí yú yóu yú xiá rì 。tiān gāo dì jiǒng ,jiào yǔ zhòu zhī wú qióng ;xìng jìn bēi lái ,shí yíng xū zhī yǒu shù 。wàng zhǎng ān yú rì xià ,mù wú huì yú yún jiān 。dì shì jí ér nán míng shēn ,tiān zhù gāo ér běi chén yuǎn 。guān shān nán yuè ,shuí bēi shī lù zhī rén ;gōu shuǐ xiàng féng ,jìn shì tā xiāng zhī kè 。huái dì hūn ér bú jiàn ,fèng xuān shì yǐ hé nián 。jiē hū !shí yùn bú qí ,mìng tú duō chuǎn ;féng táng yì lǎo ,lǐ guǎng nán fēng 。qū jiǎ yì yú zhǎng shā ,fēi wú shèng zhǔ ;cuàn liáng hóng yú hǎi qǔ ,qǐ fá míng shí 。suǒ lài jun1 zǐ jiàn jī ,dá rén zhī mìng 。lǎo dāng yì zhuàng ,níng yí bái shǒu zhī xīn ;qióng qiě yì jiān ,bú zhuì qīng yún zhī zhì 。zhuó tān quán ér jiào shuǎng ,chù hé zhé ér xiàng huān 。běi hǎi suī shē ,fú yáo kě jiē ;dōng yú yǐ shì ,sāng yú fēi wǎn 。mèng cháng gāo jié ,kōng yú bào guó zhī qíng ;ruǎn jí chāng kuáng ,qǐ xiào qióng tú zhī kū !

bó ,sān chǐ wēi mìng ,yī jiè shū shēng 。wú lù qǐng yīng ,děng zhōng jun1 zhī ruò guàn ;yǒu huái tóu bǐ ,ài zōng què zhī zhǎng fēng 。shě zān hù yú bǎi líng ,fèng chén hūn yú wàn lǐ 。fēi xiè jiā zhī bǎo shù ,jiē mèng shì zhī fāng lín 。tā rì qū tíng ,dāo péi lǐ duì ;jīn zī pěng mèi ,xǐ tuō lóng mén 。yáng yì bú féng ,fǔ líng yún ér zì xī ;zhōng qī xiàng yù ,zòu liú shuǐ yǐ hé cán 。

wū hū !shèng dì bú cháng ,shèng yàn nán zài ;lán tíng yǐ yǐ ,zǐ zé qiū xū 。lín bié zèng yán ,xìng chéng ēn yú wěi jiàn ;dēng gāo zuò fù ,shì suǒ wàng yú qún gōng 。gǎn jié bǐ huái ,gōng shū duǎn yǐn ;yī yán jun1 fù ,sì yùn jù chéng 。qǐng sǎ pān jiāng ,gè qīng lù hǎi yún ěr 。

(téng wáng gāo gé lín jiāng zhǔ ,pèi yù míng luán bà gē wǔ 。

huà dòng cháo fēi nán pǔ yún ,zhū lián mù juàn xī shān yǔ 。

xián yún tán yǐng rì yōu yōu ,wù huàn xīng yí jǐ dù qiū 。

gé zhōng dì zǐ jīn hé zài ?kǎn wài zhǎng jiāng kōng zì liú 。)

.言简意赅,含蓄有味——明用 篇二

所谓明用,就是用典故的字面意思,并将其所具有的特殊含义加以扩大,变为泛指。《滕王阁序》中的“物华天宝,龙光射牛斗之虚;人杰地灵,徐孺下陈蕃之榻”“紫电青霜,王将军之武库”“天柱高而北辰远”等句中的用典即属明用典故。

“龙光”之典见于《晋书。张华传》,张华因斗、牛二星间有紫气照射而在地下掘得龙泉、太阿两剑,两剑的夺目光芒即龙光。“徐孺”之典见于《后汉书。徐穉传》,东汉名士陈蕃任豫章太守时不接来客,惟因家贫在家种地而不肯做官的徐穉来访,才设一睡榻留宿。“紫电”之典见《古今注。舆服篇》,吴大皇帝有宝剑六把,其二名紫电。

“清霜”之典见《西京杂记》,汉高祖斩白蛇用的剑,12年磨一次,剑刃锋利如霜雪般白亮。“天柱”之典见《神异经》,昆仑山上有铜柱,其高入天,称为天柱。“北辰”之典见《论语。为政》,“为政以德,譬如北辰,居其所而众星共之”。这里指北极星,喻指国君。

以上明用的典故,实现了表达上“意婉而尽,藻丽而富,气畅而凝”(刘勰《文心雕龙》语)的效果,可谓言简意丰,辞约蕴寓。

写作背景 篇三

滕王阁因滕王李元婴得名。李元婴是唐高祖李渊的幼子,唐太宗李世民的弟弟,骄奢淫逸,品行不端,毫无政绩可言。但他精通歌舞,善画蝴蝶,很有艺术才情。他修建滕王阁,也是为了歌舞享乐的需要。这座江南名楼建于唐朝繁盛时期,又因王勃的一篇《滕王阁序》而很快出名。韩愈在《新修滕王阁记》中说:“愈少时,则闻江南多临观之美,而滕王阁独为第一,有瑰伟绝特之称。”

《滕王阁序》全称《秋日登洪府滕王阁饯别序》,又名《滕王阁诗序》《宴滕王阁序》,写于何时,有两种说法。唐末五代时人王定保的《唐摭言》说:“王勃著《滕王阁序》,时年十四。”那时,王勃的父亲可能任六合县(今属江苏)令,王勃赴六合经过洪州。又这篇序文中有“童子何知,躬逢胜饯”之语,也可佐证。元代辛文房《唐才子传》认为《滕王阁序》是上元二年(675)王勃前往交趾(在越南河内西北)看望父亲(那时他父亲任交趾县令),路过南昌时所作。从这篇序文内容的博大、辞采的富赡来看,更像是成年作品。“童子”不一定就是指小孩,也可以是表示自己年轻无知的谦词。何况序文中有“无路请缨,等终军之弱冠”的话,“弱冠”是指二十岁。所以,关于写作时间,课文的注释解说采用后一种说法。

《新唐书·文艺传》记滕王阁诗会为:“九月九日都督大宴滕王阁,宿命其婿作序以夸客,因出纸笔遍请客,莫敢当,至勃,泛然不辞。都督怒,起更衣,遣吏伺其文辄报。一再报,语益奇,乃矍然曰:‘天才也!’请遂成文,极欢罢。”可见当时王勃年轻气盛,才华横溢,挥毫泼墨,语惊四座的情景。

关于《滕王阁序》的由来,唐末王定保的《唐摭言》有一段生动的记载。原来阎公本意是让其婿孟学士作序以彰其名,不料在假意谦让时,王勃却提笔就作。阎公初以“更衣”为名,愤然离席,专会人伺其下笔。初闻“豫章故郡,洪都新府”,阎公觉得“亦是老生常谈”;接下来“台隍枕夷夏之郊,宾主尽东南之美”,公闻之,沉吟不言;及至“落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色”一句,乃大惊“此真天才,当垂不朽矣!”,出立于勃侧而观,遂亟请宴所,极欢而罢。

还有一种说法《唐才子传 王勃》父福畴坐是左迁交趾令。勃往省觐,途过南昌,时都督阎公新修滕王阁成,九月九日,大会宾客,将令其婿作记,以夸盛事。勃至,入谒,帅知其才,因请为之。勃欣然对客操觚,顷刻而就,文不加点,满座大惊。酒酣辞别,帅赠百缣,即举帆去,至炎方,舟入洋海,溺死,时年二十九。

父亲王福畤被牵连贬为交趾县令。王勃前往探望,路过南昌。当时都督阎公新修成滕王阁,九月九日,大宴宾客,准备让他的女婿写篇记,来夸耀这一盛事。王勃到此拜见阎公,阎公知道他的才华,就请他来作记。王勃欣然对客提笔,一会儿就写成了,还不加修改,满座宾客大为惊奇。酒酣辞别。阎公赠送他一百匹缣,他就扬帆离去。到了炎方,船入大海,王勃被淹死,当时是二十九岁。

.上下浑成之美 篇四

“层峦耸翠”四句,借视角变化,使上下相映成趣,天上地下,城里城外,相与为一,不可分离,体现了作者整齐划一的审美观。而“落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色”更是写景名句,水天相接,浑然天成,构成一幅色彩明丽的美妙图画。

.色彩变化之美 篇五

文章不惜笔墨,浓墨重彩,极写景物的色彩变化。如“紫电清霜”中的“紫电”,“飞阁流丹”中的“流丹”,“层峦耸翠”中的“耸翠”,“青雀黄龙之轴”中的“青雀”“黄龙”无不色彩缤纷,摇曳生辉。尤其“潦水尽而寒潭清,烟光凝而暮山紫”一句,不囿于静止画面色彩,着力表现水光山色之变化,上句朴素淡雅,下句设色凝重,被前人誉为“写尽九月之景”之句。

原文 篇六

滕王阁序

豫章故郡,洪都新府。星分翼轸(zhěn),地接衡庐。襟三江而带五湖,控蛮荆而引瓯(ōu)越。物华天宝,龙光射牛斗之墟;人杰地灵,徐孺下陈蕃(fān)之榻。雄州雾列,俊采星驰,台隍(huáng)枕夷夏之交,宾主尽东南之美。都督阎公之雅望,棨(qǐ )戟遥临;宇文新州之懿(yì)范,襜(chān )帷(wéi)暂驻。十旬休假,胜友如云;千里逢迎,高朋满座。腾蛟起凤,孟学士之词宗;紫电清霜,王将军之武库。家君作宰,路出名区;童子何知,躬逢胜饯。

时维九月,序属三秋。潦(lǎo)水尽而寒潭清,烟光凝而暮山紫。俨(yǎn)骖騑(cān fēi)于上路,访风景于崇阿(ē)。临帝子之长洲,得天人之旧馆。层峦耸翠,上出重霄;飞阁流(一作 翔)丹,下临无地。鹤汀(tīng)凫(fú )渚(zhǔ),穷岛屿之萦(yíng)回;桂殿兰宫,即(一作 列)冈峦之体势。

披绣闼(tà),俯雕甍(méng )。山原旷其盈视,川泽纡(yū)其骇瞩。闾(lǘ)阎(yán) 扑地,钟鸣鼎食之家;舸(gě)舰弥津,青雀黄龙之舳(zhú)。云销雨霁(jì),彩彻区明(或作 虹销雨霁,彩彻云衢 qú)。落霞与孤鹜(wù)齐飞,秋水共长天一色。渔舟唱晚,响穷彭蠡(l ǐ)之滨;雁阵惊寒,声断衡阳之浦。

遥襟甫畅,逸兴遄(chuán)飞。爽籁发而清风生,纤歌凝而白云遏(è)。睢(suī)园绿竹,气凌彭泽之樽;邺(yè)水朱华,光照临川之笔。四美具,二难并。穷睇眄(dì miǎn)于中天,极娱游于暇日。天高地迥(jiǒng),觉宇宙之无穷;兴尽悲来,识盈虚之有数。望长安于日下,目吴会(kuài)于云间。地势极而南溟(míng)深,天柱高而北辰远。关山难越,谁悲失路之人;萍水相逢,尽是他乡之客。怀帝阍(hūn)而不见,奉宣室以何年。

嗟(jiē)乎!时运不齐,命途多舛(chuǎn);冯唐易老,李广难封。屈贾谊(yì)于长沙,非无圣主;窜梁鸿于海曲,岂乏明时?所赖君子见机,达人知命。老当益壮,宁移白首之心?穷且益坚,不坠青云之志。酌贪泉而觉爽,处涸辙(hé zhé)以犹欢。北海虽赊(shē),扶摇可接;东隅(yú)已逝,桑榆非晚。孟尝高洁,空余报国之情;阮籍猖狂,岂效穷途之哭!

勃,三尺微命,一介书生。无路请缨,等终军之弱冠(guàn);有怀投笔,慕宗悫(què)之长风。舍簪(zān)笏(hù)于百龄,奉晨昏于万里。非谢家之宝树,接孟氏之芳邻。他日趋庭,叨(tāo)陪鲤对;今兹捧袂(mèi),喜托龙门。杨意不逢,抚凌云而自惜;钟期既遇,奏流水以何惭?

呜呼!胜地不常,盛筵(yán)难再;兰亭已矣,梓(zǐ) 泽丘墟。临别赠言,幸承恩于伟饯;登高作赋,是所望于群公。敢竭鄙怀,恭疏短引;一言均赋,四韵俱成。请洒潘江,各倾陆海云尔。

滕王高阁临江渚,佩玉鸣鸾罢歌舞。

画栋朝飞南浦云,珠帘暮卷西山雨。

闲云潭影日悠悠,物换星移几度秋。

阁中帝子今何在?槛外长江空自流。

柑橘范文社 |